ชวนเยาวชนร่วมประกวด VDO สั้น ทำดีมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับทุน

การศึกษา

ผุดโครงการเยาวชนคุณธรรม เสริมความมั่นคงชาติ ร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้น ทำดีมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีสติรับข้อมูลข่าวสาร รับมือพิษภัยสงครามข่าวบิดเบือน

และอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ชงทุกพรรคการเมืองคลอดนโยบายร่วมแก้ปัญหา ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา นักวิชาการอิสระ สำนักวิจัยซูเปอร์โพลและมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ได้เปิดรับเยาวชน อายุระหว่าง 15-24 ปี ทั้งที่เรียนหนังสืออยู่หรือไม่ได้เรียน เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้นประมาณ 5 นาทีรวมไตเติล เน้นด้านการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม สื่อสารไอที ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมความมั่นคง ปลอดภัย และการพัฒนาความเจริญที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ชุมชน ครอบครัว และตนเอง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาการขาดการคุณธรรมจริยธรรมกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาคอร์รัปชัน ขาดความสามัคคี การละเลยทำความดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับค่านิยมหรือแบบอย่างผิดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษา

“โครงการดังกล่าวเป็นเสมือนการจุดประกายให้เยาวชน เห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนไทยที่พึงมี โดยเฉพาะเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนให้เห็นถึงพิษภัยสงครามข้อมูลข่าวสารบิดเบือน และปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)” ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า หลังโครงการนี้จบในเดือนมีนาคม จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง มาร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วย